Skip to main content

Privacy Beleid Rebelbeercans

Privacyverklaring:

Rebelbeercans, gevestigd aan Achterberghstraat 23, 5281 AB Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.www.rebelbeercans.nl
contact@rebelbeercans.nl
Achterbergstraat 23
5281 AB Boxtel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rebelbeercans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij proberen je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als je verder gaat op deze site stem je ermee in dat wij je persoonlijke gegevens volgens dit privacybeleid verwerken. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Bankrekeningnummer
Internetbrowser en apparaat type
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch – Locatiegegevens

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Onze producten worden niet verkocht aan bezoekers die jonger dan 18 jaar zijn. De identiteit en leeftijd kan geverifieerd worden door een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rebelbeercans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Rebelbeercans analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Rebelbeercans volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Rebelbeercans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rebelbeercans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rebelbeercans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar.
Wanneer je niet meer inlogt op onze website worden automatisch al jouw gegevens na 1 jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rebelbeercans verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rebelbeercans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie hiervoor ons cookiebeleid :  cookie statement rebelbeercans

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rebelbeercans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@rebelbeercans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rebelbeercans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rebelbeercans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@rebelbeercans.nl

 nix18-logo-rebelbeercans-dark

Leeftijd controle

Door op ja te klikken, verklaar ik dat ik ouder ben dan 18

Of

Geniet, maar drink met mate